PGE Ekstraliga – Echa ataku Woffindena na kibica Unii.

Nikomu mówić o tym co się zdarzyło po meczu FOGO Unii Leszno z Betard Spartą Wrocław przypominać nie trzeba. Mamy jednak nowe informacje, które nadają sprawie nowe światło.

Obie drużyny dziękują swoim kibicom za doping, aż nagle dochodzi do kuriozalnej sytuacji. Kibic Unii Leszno, który złamał przepisy i minął ochronę znajduję się pod sektorem Betard Sparty Wrocław, a następnie po chwili leży na betonie rzucony na niego przez Tai’a Woffindena. Sceny, które tam zaistniały nie powinny mieć miejsca, bowiem od zawsze żużel reklamowany jest jako sport rodzinny, a tu zawodnik obcesowo bije fana. Echa sprawy nie będą krótkie ani bezbolesne.

Jako pierwsza wystąpiła WTS Sparta Wrocław, która w swoim oświadczeniu broni swojego żużlowca, podkreślając, iż było to obywatelskie ujęcie, za co Brytyjczyk powinien zostać ogłoszony bohaterem, a nie mieć zakładane sprawy sądowe.

„W związku z wieloma nierzetelnymi doniesieniami dotyczącymi zajścia po piątkowym meczu Fogo Unia Leszno – Betard Sparta Wrocław, klub WTS S.A. informuje, że Tai Woffinden dokonał obywatelskiego ujęcia osoby, która wtargnęła na pas bezpieczeństwa ze strefy trybun przy biernej reakcji służb ochrony. Wspomniana osoba złamała przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, a jej obecność i prowokacyjne zachowanie w chronionej strefie stwarzały bezpośrednie zagrożenie dla kibiców i przede wszystkim dla członków drużyny Betard Sparta Wrocław. Zgodnie z literą prawa takie zachowanie nosi znamiona przestępstwa. […] Nie możemy zgodzić się z pojawiającą się w przekazie publicznym narracją, jakoby Tai Woffinden był agresorem i zachowywał się agresywnie. Zawodnik wykazał się przytomnością i odwagą wyręczając opieszałe służby ochron i prawdopodobnie doprowadził w ten sposób do zażegnania eskalacji całej niebezpiecznej sytuacji – czytamy w oświadczeniu.”

Informacja prasowa Wrocławskiego klubu natychmiast otrzymała swoją medialną odpowiedź od samego szefa sędziów, Leszka Demskiego w Magazynie PGE Ekstraligi – Czytając oświadczenie, to trudno jest zachować powagę. Sytuacja jest naprawdę poważna, dlatego Komisja Orzekająca Ligi zajmie się sprawą w trybie w trybie pilnym. Zaczęło się od błędu ochrony, ponieważ tego kibica tam nie powinno być. Oczywiście zachowanie Woffindena nie powinno mieć miejsca. Wachlarz kar jest bardzo duży, od upomnienia, po zawieszenie. Nie sądzę, że to będzie niska kara. Kara finansowa również może być dotkliwa – zakończył Demski.

Poza konsekwencjami wspomnianymi przez Szefa Sędziów, Woffindena może czekać także proces sądowy, bowiem z informacji jakie otrzymaliśmy od Rzecznika Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, asp. Szt. Moniki Żymełki wszczęto w tej sprawie dochodzenie.

„Po zdarzeniu, do którego doszło bezpośrednio po zakończeniu piątkowego meczu żużlowego na stadionie Alfreda Smoczyka w Lesznie pomiędzy zawodnikiem drużyny Betard Sparta Wrocław, a kibicem Fogo
Unia Leszno, leszczyńska Policja na podstawie medialnych doniesień
podjęła decyzję o wszczęciu w tej sprawie dochodzenia z urzędu.
Obecnie wyjaśniamy okoliczności tego zajścia, zabezpieczamy i
analizujemy zapisy monitoringów, przesłuchujemy świadków zdarzenia i
zbieramy materiał dowodowy, pomimo, że do tej pory nie wpłynęło do
nas żadne oficjalne zawiadomienie w tej sprawie. Czynności na chwilę
obecną prowadzone są pod kątem naruszeń przepisów Ustawy o
bezpieczeństwie imprez masowych.”

Sprawa ta zapowiada się bardzo gorąco, a dodatkowo oliwy do ognia dodają włodarze FIM Speedway Grand Prix. Z naszych informacji wynika, że nie zamierzają się odnosić do tej sytuacji, a fani notorycznie pytają o to pod wszelkimi postami, przez co możliwości komentowania zostały ograniczone.

Below English Version

No need to remind anyone about what happened after the FOGO Unia Leszno vs. Betard Sparta Wrocław match. However, we do have new information that sheds a new light on the matter.

Both teams thanked their fans for their support, but then a bizarre incident occurred. A Unia Leszno fan, who had broken the rules and bypassed security, found himself in the Betard Sparta Wrocław sector. After a while, he was lying on the concrete, allegedly thrown at by Tai Woffinden. Such scenes should never have taken place, especially considering that speedway has always been promoted as a family-friendly sport, and here we have a player aggressively attacking a fan. The repercussions of this incident are likely to be significant and far from painless.

WTS Sparta Wrocław was the first to issue a statement defending their speedway rider. They claimed that Tai Woffinden had made a citizen’s arrest on a person who had breached safety regulations by entering the protected area of the stands, and that this person posed a direct threat to the fans and, above all, to the members of the Betard Sparta Wrocław team. According to them, Woffinden acted within the law, and they disagreed with the public narrative portraying him as an aggressor.

“Due to many unreliable reports regarding the incident after Friday’s match between Fogo Unia Leszno and Betard Sparta Wrocław, WTS S.A. informs that Tai Woffinden made a citizen’s capture of a person who entered the seat belt from the grandstand area with a passive reaction of the security services. The person in question broke the provisions of the Act on the Safety of Mass Events, and his presence and provocative behavior in the protected zone posed a direct threat to the fans and, above all, to the members of the Betard Sparta Wrocław team. According to the letter of the law, such behavior constitutes a crime. […] We cannot agree with the public narrative that Tai Woffinden is an aggressor and behaves aggressively. The competitor showed consciousness and courage to relieve the sluggish security services and probably thus led to the escalation of the entire dangerous situation – we read in the statement.”

The press release of the Wrocław club immediately received its media response from the head of the referees, Leszek Demski, in the PGE Ekstraliga Magazine – Reading the statement, it is difficult to remain serious. The situation is really serious, so the League’s Adjudication Committee will deal with the matter as a matter of urgency. It started with a security error because that supporter shouldn’t be there. Of course, Woffinden’s behavior should not have happened. The range of penalties is very large, from a warning to suspension. I don’t think that will be a light penalty. The financial penalty can also be severe, Demski concluded.

In addition to the consequences mentioned by the Chief of Referees, Woffinden may also face a lawsuit, because according to the information we received from the Spokesperson of the Municipal Police Headquarters in Leszno, Asp. szt, Monika Żymełka, an investigation was initiated in this matter.

“After the incident that took place immediately after the Friday speedway match at the Alfred Smoczyk stadium in Leszno between a player of the Betard Sparta Wrocław team and a Fogo fan
Unia Leszno, Leszno Police based on media reports
decided to launch an ex officio investigation into the matter.
We are currently explaining the circumstances of this incident, securing and
we analyze monitoring records, we interview witnesses of the event and
we are collecting evidence, although so far it has not been received
no official notification on this matter. Actions for the moment
are currently conducted in terms of violations of the provisions of the Act on
security of mass events.”

This case promises to be very hot, and the owners of FIM Speedway Grand Prix add fuel to the fire. According to our information, they do not intend to refer to this situation, and fans are notoriously asking about it under all posts, which means that commenting opportunities have been limited.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Postaw mi kawę na buycoffee.to